Verksamheten på Stacken

På Stacken arbetar vi med målet att eleven ska kunna återgå till sin hemskola och ha sin skolgång där. Förutsättningarna för att en elev ska lyckas ökar om de professionella runt eleven samarbetar. Därför har vi ett nära samarbete med elevens vårdnadshavare och hemskola. Psykologen på enheten har regelbundna träffar med föräldrarna. Uppföljningar med elevens hemskola sker regelbundet.

Undervisning

Undervisningen sker i mindre grupper men kan också ske enskilt del av tiden. Det beror på elevens behov. Nationella prov genomförs och betyg ges i enlighet med nationella krav i läroplanen LGR11. Eleven tillhör fortfarande sin hemskola även om undervisningen sker på resursenheten.

Skolbarnsomsorg

På Stackens skolbarnomsorg arbetar 3 fritidspedagoger.

Även skolbarnomsorgen är tydlig och strukturerad med ett nära vuxenstöd för att barnen ska ges förutsättningar att lyckas i sina kamratrelationer.

Förhållningssätt

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande. Den lågaffektiva pedagogiken innebär bland annat att man försöker skapa en lugn miljö med positiva förväntningar på eleverna för att minska problemskapande beteende.

Personal

På skolan arbetar grundskollärare och fritidspedagoger. Personalen har lång erfarenhet av arbete med ungdomar och god ämnes- och specialpedagogisk kompetens. Det finns också psykolog på plats som kan erbjuda elevsamtal samt handledning för personal.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamheten på Stacken