Verksamheten på Stacken

På Stacken arbetar vi med målet att eleven ska kunna återgå till sin hemskola och ha sin skolgång där. Förutsättningarna för att en elev ska lyckas ökar om de professionella runt eleven samarbetar. Därför har vi ett nära samarbete med elevens vårdnadshavare och hemskola. Psykologen på enheten har regelbundna träffar med föräldrarna. Uppföljningar med elevens hemskola sker regelbundet.

Undervisning

Skoldagen och undervisningen är väl strukturerad med tydliga scheman och instruktioner.

Eleverna är indelade i två grupper som har varsin lärare som mentor. Det är alltid minst två personal som arbetar i varje grupp.

Undervisningen sker till största delen i den lilla gruppen, men kan också ske enskilt. Varje lektion består av ett varierat arbetssätt för att eleverna ska ges förutsättningar att kunna genomföra sitt skolarbete. Arbetssättet är anpassat efter varje elevs behov.

Eleverna har individuella samtal/övningar med personal 1 gång/vecka då eleven och personalen tillsammans arbetar med strategier och förhållningssätt.

Skolbarnsomsorg

På Stackens skolbarnomsorg arbetar 3 fritidspedagoger. En gång i veckan är det tema-eftermiddag då barnen väljer mellan olika styrda aktiviteter.

Även skolbarnomsorgen är tydlig och strukturerad med ett nära vuxenstöd för att barnen ska ges förutsättningar att lyckas i sina kamratrelationer.

Förhållningssätt

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande. Den lågaffektiva pedagogiken innebär bland annat att man försöker skapa en lugn miljö med positiva förväntningar på eleverna för att minska problemskapande beteende.

Personal

Personalen på enheten har lång erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. De har goda ämneskunskaper och även specialpedagogisk kompetens. Personalen får handledning var tredje vecka. 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamheten på Stacken